Algemene voorwaarden Victor Advocaten

1. Victor Advocaten is een vennootschap onder firma.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Victor Advocaten aan Victor Advocaten, aan de directie of aan de werknemers van Victor Advocaten verstrekken, alsmede op de Stichting Derdengelden Tophoff Advocaten en de aan deze stichting verbonden bestuurders.

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7: 404, artikel 7: 407 lid 2 en artikel 7: 409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Victor Advocaten.

4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. Victor Advocaten zal bij de uitvoering van opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

6. De opdrachtgever is gehouden zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en zal tijdig alle relevante informatie ter kennis van de advocaat brengen. Indien en voor zover Victor Advocaten niet, niet tijdig of over onvoldoende informatie beschikken, kan zulks leiden tot opschorting in de nakoming van de opdracht.

7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Victor Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Victor Advocaten in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook en krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(-en) geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium. Victor Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade van opdrachtgever.

8. Victor Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, behoudens voor zover het een in te schakelen procesadvocaat bij een andere rechtbank betreft, zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever overleggen. Victor Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, uitgezonderd de hiervoor bedoelde procesadvocaat.

9. Enige offerte of prijsafspraak in welke vorm dan ook is, tenzij anders overeengekomen, exclusief kosten zoals onder andere (maar niet uitsluitend) griffierecht, reiskosten, koerierskosten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, deskundigenkosten, kosten van (overige)ingeschakelde derden. Deze kosten zullen afzonderlijk aan de opdrachtgever worden doorberekend.

10. Victor Advocaten verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankrekeningnummer NL 53 RABO 033.64.05.383 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Tophoff Advocaten. Op deze rekening zullen gelden worden gehouden die Victor Advocaten voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal Victor Advocaten over gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschuldigd zijn en geen administratie- of beheerkosten in rekening brengen.

11. Victor Advocaten is gerechtigd, zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of te verrichten diensten, kosten van derden en verschotten daaronder begrepen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Victor Advocaten met de afgesproken werkzaamheden beginnen.

12. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum in Euro’s betaald te worden. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaats vindt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd een rente van 1,5% per maand, alsmede alle kosten die Victor Advocaten maakt om haar vordering te incasseren. Tevens zijn dan buitengerechtelijke kosten verschuldigd, vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

13. In geval van gefinancierde rechtshulp zullen de door Victor Advocaten verrichte werkzaamheden gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De volgende kosten blijven voor rekening van opdrachtgever:
– de door de RvR op te leggen eenmalige eigen bijdrage (per toevoeging);
– de (on)belaste verschotten als uittreksels, griffierecht, kosten van derden en andere aan Victor Advocaten in rekening gebrachte kosten;
– de eventueel door opdrachtgever verschuldigde bijdrage in de (proces)kosten van de wederpartij.
Victor Advocaten is gerechtigd om ter zake van de eigen bijdrage en verschotten een voorschot in rekening te brengen. Als gefinancierde rechtshulp is aangevraagd, maar nog niet toegekend, dan wel indien de aanvraag in eerste aanleg is afgewezen is Victor Advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen (ingevolge artikel 10.), onder de verplichting dit te verrekenen met de opdrachtgever indien en voor zover en vanaf de datum daarvan gefinancierde rechtshulp wordt toegekend.

14. Victor Advocaten beschikt over een interne klachtenprocedure, die op eerste verzoek wordt toegezonden. Deze klachtenregeling is van toepassing op de dienstverlening.

15. Na sluiting van een dossier zal het dossier gedurende een periode van 5 jaar in ons archief bewaard worden, waarna deze zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

16. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Victor Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

17. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de directie van Victor Advocaten, alsmede van al degenen die voor Victor Advocaten werkzaam zijn.