Privacyrecht > Victor Advocaten

Voor organisaties en overheden neemt het belang van gegevens in een sneltreinvaart toe. Alle processen zijn gebaseerd op gegevensuitwisseling. Vaak hebben deze gegevens betrekking op personen.

Privacywetgeving
Verwerking van persoonsgegevens kan op gespannen voet staan met fundamentele mensenrechten, zoals het recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming (profilering) en informed consent. Het is daarom essentieel – en ook wettelijk verplicht – voor elke organisatie of overheid om deze processen te laten voldoen aan nationale en Europese privacyregelgevingen.

Hoge Sancties
Niet-naleving van deze wetgeving kan onder meer resulteren in hoge boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen deze boetes oplopen tot EUR 20.000.000 of 4 procent van de jaaromzet.

Gegevensbescherming onder juridisch oog
In Europa geldt het ‘Privacy by Design’-principe. Dit houdt in dat gegevensbescherming moet zijn ingebouwd in het organisatorische en technische proces van de gegevensverwerking. Voordat verwerking van persoonsgegevens mag plaatsvinden, moeten de effecten (risico’s) van de verwerkingsactiviteiten in kaart worden gebracht. Binnen elke organisatie en overheid moet een verplichte juridische beoordeling plaatsvinden, de zogenoemde ‘gegevensbeschermingsbeoordeling’.

Advies en begeleiding
Niet alleen vóór aanvang, maar op alle momenten tijdens het als maar doorlopende gegevensverwerkingsproces is de organisatie of overheid verplicht om ervoor te zorgen dat gegevensbescherming optimaal gewaarborgd blijft.
De experts van Victor Advocaten helpen overheden en organisaties bij het oprichten en juridisch kaderen van gegevensverwerkingsprocessen. Onze advocaten beoordelen lopende processen en voorzien u van concreet advies over de wijze waarop lopende processen geoptimaliseerd moeten worden.
Kortom: wij zorgen ervoor dat de processen binnen uw organisatie of gemeente de wettelijke toets doorstaan.