NOW-regeling: vanaf 6 april 2020 aanvraag loonsubsidie

De NOW-regeling om werkgevers tegemoet te komen in de coronacrisis, is op 31 maart 2020 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee per 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen, naar rato van de omzetdaling. Voorwaarde is dat werkgevers het gebruikelijke salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode waarover subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Omzetdaling berekenen

In de regeling zijn de omzet en de loonsom bepalend. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit meerdere ondernemingen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Als een concern als geheel minder dan 20 procent omzetdaling heeft, komen de afzonderlijke stilliggende ondernemingen van dat concern niet in aanmerking voor de subsidie. Het kabinet vindt het aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er is daarnaast een maximum verbonden aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Als ook die gegevens ontbreken, wordt er geen subsidie toegekend. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij niet de omzetdaling moeten meetellen van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie kan worden ontvangen. Ook het salaris van flexwerkers wordt dus gecompenseerd: er wordt geen onderscheid gemaakt naar de contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Ontslagverbod

Van de werkgever wordt verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen ontslagaanvragen indient wegens bedrijfseconomische redenen (artikel 7:669 lid 3 sub a BW). De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020. Hoewel de subsidie ook ziet op deze periode, was het voor werkgevers nog niet kenbaar dat deze voorwaarde verbonden zou worden aan de NOW.

Wanneer de werkgever deze verplichting niet nakomt, door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV en deze niet (of niet op tijd) in te trekken, zal een correctie plaatsvinden. Bij de vaststelling van de subsidie wordt namelijk vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50 procent. Dit loon van de ontslagen werknemers plus de vermeerdering van 50 procent wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

De NOW-aanvraag kan vanaf 6 april 2020 om 9.00 uur bij het UWV worden ingediend:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Als UWV positief oordeelt, wordt een voorschot van 80% uitgekeerd in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen, die hoger of lager kan uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Eventuele verlenging NOW-regeling

Over een eventuele verlenging wordt voor 1 juni 2020 besloten.

Heeft u vragen over de NOW-regeling en/of de aanvraag?

Neemt u dan contact met mij op (haasdijk@victoradvocaten.nl of 0682888216)

Deel:

Archief