Hoofdlijnen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een week geleden werd in verband met de coronacrisis een nieuwe tegemoetkomingsregeling, het Noodfonds Overbruggingsregeling Werkgelegenheid (NOW), aangekondigd. Deze regeling komt in plaats van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV).

Vanwege de intrekking van de WTV moeten werkgevers het loon aan hun werknemers in principe volledig doorbetalen.

Werkgevers kunnen op grond van de NOW echter een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in deze loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarmee kan het loon van werknemers met een vast en met een flexibel contract worden doorbetaald.

VOORWAARDEN

Voor een tegemoetkoming in de loonkosten gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • De werkgever verplicht zich vooraf om geen ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De werkgever verwacht vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies van minimaal 20%.

DE AANVRAAG

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan een dergelijke verlenging kunnen nadere voorwaarden, die nog niet bekend gemaakt zijn, worden gesteld.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Is de terugval in omzet 100%, dan is de tegemoetkoming deze maximale 90%. Val de helft van de omzet weg, dan bedraagt ook de tegemoetkoming de helft van deze 90%, dus 45%. Bedraagt het omzetverlies 25%, dan is ook de tegemoetkoming een kwart van de maximale verhoging, dus 22,5%.

Het is de bedoeling dat het UWV een voorschot verstrekt van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Vervolgens wordt achteraf vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nog te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

WANNEER KAN DE AANVRAAG WORDEN INGEDIEND

Het is nu nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het UWV. De datum met ingang waarvan een dergelijke aanvraag kan worden ingediend, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover een werkgever tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet af van deze datum, omdat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

FLEXIBELE CONTRACTEN

De nieuwe regeling geldt ook voor de loonkosten van werknemers waarvoor een werkgever niet verplicht is om het loon door te betalen, zoals werknemers met een oproep- of uitzendovereenkomst. Uitzendbedrijven kunnen dus ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Onder de WTV was dat niet het geval.

LOONDOORBETALING EN MAXIMUM LOON

Uit de informatie die op dit moment beschikbaar is, blijkt niet dat de tegemoetkoming in de loonkosten gemaximeerd is tot een bepaald maximum, zoals dat bij de WW wel het geval is. Het is echter nog niet zeker of voor werknemers met een hoog salaris de tegemoetkoming ook volledig wordt toegekend. Dat zal moeten blijken als de definitieve regeling bekend wordt gemaakt.

Deel:

Archief