Gezondheidsrecht > Victor Advocaten

Het gezondheidsrecht is een breed en dynamisch rechtsgebied. Het gezondheidsrecht gaat over het regelen, bieden en ontvangen van zorg. Het behandelt in dat kader de rechten en plichten tussen respectievelijk de overheid, burger (patiënt), zorginstellingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Zowel de wetgever als de rechtspraak stellen strenge eisen op het gebied van kwaliteit aan de zorg. Ook wordt er door de overheid en rechtsprekende instanties op toegezien dat gezondheidsrechtelijke regelgeving wordt nageleefd.

Zorgvraagstukken
Binnen het gezondheidsrecht helpen Victor Advocaten u verder. Zorgvraagstukken binnen het sociaal domein, aanbesteding; samenwerkingsverbanden; privacy en gegevensverwerking binnen de zorg zijn specialismes van Victor. Maar ook voor financiering en toezicht in de zorg, bij geschillen tussen (medisch) specialisten en zorginstellingen, maatschapsconflicten, individuele patiëntenrechten, medische aansprakelijkheid en het klacht- en tuchtrecht zijn wij uw partner.
Deze hulp komt samen met onze specialistische kennis van onder meer de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de wet BIG, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet cliëntenrechten, de Wet bopz, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, WMO 2015, de Wlz en de WKKgz.

Multidisciplinair
Gezondheidsrechtelijke vraagstukken raken vaak ook andere domeinen zoals de rechten en plichten in het kader van het sociaal domein, het aanbestedingsrecht of het arbeidsrecht. Victor Advocaten beschikt over een reeks advocaten met verschillende specialistische disciplines, waardoor wij uw vraag altijd multidisciplinair kunnen benaderen. Met als gevolg: uw maatwerkoplossing!