Gezondheidszorg en Sociaal Domein > Victor Advocaten

De gezondheidszorg en het sociale domein groeien sterk in Nederland, veranderen continue en zijn altijd in beweging. Diepgaande en uitgebreide kennis van het gezondheidsrecht, de ontwikkelingen binnen het sociaal domein als ook het aanbestedingsrecht worden steeds belangrijker. Gemeentebesturen, bestuurders van zorginstellingen, zorgprofessionals en burgers zien zich continue geconfronteerd met complexe regelgeving en het toezicht op de kwaliteit en naleving van regelgeving.
Victor Advocaten ondersteunt u bij het doorgronden van deze zee aan regelgevingen en voorziet u van duurzame oplossingen. U kunt zich dan blijven richten op uw kerntaken met de geruststellende gedachte dat u handelt binnen de juridische kaders.

Branches
De gezondheidszorg en welzijnsbranches en -bedrijfstakken waarbinnen onze klanten opereren zijn de decentrale overheid (gemeenten, sociaal domein), het ziekenhuiswezen, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg (GZ), de verpleging verzorging en thuiszorg (VVT), de welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de jeugdzorg, de apothekerszorg, de medische praktijken, de tandartspraktijken, de huisartsenpraktijken en de overige ambulante gezondheidszorg.

Stakeholders
Binnen de gezondheidszorg en welzijnssector bedienen wij zowel regionale klanten, als klanten daarbuiten. Onze stakeholders binnen deze sector zijn gemeentebesturen en gemeentejuristen, bestuurders van zorginstellingen, individuele zorgprofessionals en medisch specialisten, samenwerkingsverbanden binnen de zorg, en bestuurders van (overkoepelende) apothekersbedrijven.

Zorgvraagstukken en samenbrengen van kennis
Binnen de gezondheidszorg en de welzijnssector vallen regelmatig meerdere juridische disciplines samen. Zoals het gezondheidsrecht, het sociaal domein, het aanbestedingsrecht, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het incassorecht. Al deze expertises zijn bij Victor Advocaten aanwezig. Door onze brede en elkaar aanvullende expertises zijn wij dan ook een uitstekende sparringpartner voor alle actoren binnen de gezondheidszorg en welzijnssector.
Wij voorzien u van voorlichting, advies en bijstand bij vragen op het gebied van:

 • gezondheidszorg en welzijn binnen het sociaal domein (WMO 2015, Jeugdwet, Wlz, Zvw);
 • aanbesteding in de zorg;
 • samenwerkingsverbanden in de zorg;
 • privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • financiering in de zorg;
 • kwaliteit, naleving en toezicht in de zorg (NZA);
 • geschillen tussen (medisch)specialisten en zorginstellingen;
 • maatschapsconflicten;
 • klacht- en tuchtrecht (Wet BIG);
 • fusies en overnames binnen de zorg (ACM, NMa);
 • reorganisaties binnen de zorg;
 • arbeidsrelaties binnen de zorg;
 • incasso‚Äôs in de zorg.

Vast aanspreekpunt
Gelet op onze gebundelde expertises kunnen wij voor onze grote klanten een team van gespecialiseerde advocaten samenstellen. Uiteraard behoudt u binnen dat team een vast aanspreekpunt.