De veranderingen in het arbeidsrecht

Per 1 januari zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Daarnaast willen wij u er op wijzen dat er ook een grote verandering op komst is met betrekking tot de arbeidsomstandighedenwet. De wijzigingen hiervan zijn momenteel uitgesteld tot 1 juli 2017, maar zijn wel zeker noemenswaardig. Om u zo goed mogelijk in te lichten zal Dekens Tophoff Advocaten binnenkort een lezing verzorgen over dit onderwerp.

De aankomende wetswijziging van de Arbowet betekent dat het niet nodig is een contract met een (grote) arbodienst aan te gaan. Er gelden straks een aantal in de wet voorgeschreven minimumeisen waar het contract aan moet voldoen. Deze eisen zijn:

 • de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
 • de werknemer moet de mogelijkheid van een second opinion bij een andere bedrijfsarts krijgen;
 • er moet een klachtenreglement zijn die ook op het professioneel handelen van de bedrijfsarts van toepassing is;
 • de bedrijfsarts heeft mogelijkheid van overleg met de preventiemedewerker
 • de rol en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts met betrekking tot beroepsziekten moet in het contract zijn beschreven.

Om de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de begeleiding van zieke medewerkers te verduidelijken, wordt de rol van de bedrijfsarts adviserend. Dat wil zeggen dat de werkgever verantwoordelijk is voor de (inhoudelijke) begeleiding van zijn werknemer(s). Veel werkgevers maken daarvoor ook nu al gebruik van externe casemanagers bij arbodiensten. Indien bij controle blijkt dat u geen contract heeft dan kunnen sancties worden opgelegd, waaronder boetes.

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017 staan hieronder op een rij:

Aannemen van personeel:

 • De wet banenafspraak wordt gewijzigd. Hierbij worden gemeenten verplicht een bepaald aantal beschutte werkplekken te creëren.
 • Werkgevers kunnen tot € 2.000,00 voordeel krijgen wanneer zij mensen in dienst nemen met een laag inkomen. Dit wordt het lage inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Hiermee moet het aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen die nu niet (goed) participeren in de samenleving.
 • De no-risk polis voor oudere werknemers wordt verlaagd van 62 naar 56 jaar. Wanneer een werknemer boven deze leeftijd arbeidsongeschikt wordt ontvangt deze een uitkering en hoeft de werkgever niet langer door te betalen bij ziekte. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers boven de 56 jaar in dienst te nemen.

Minimumloon:

 • De wet aanpak schijnconstructies wordt gewijzigd. Werknemers hebben te allen tijde recht op het minimumloon, ook na aftrek van de fiscale bijdrage aan de lunch of koffiepauze. Er zullen boetes worden opgelegd wanneer hier niet aan wordt voldaan, dus let hier goed op!
 • Het minimumloon is per 1 januari 2017 verhoogd. Daarnaast zal in twee fasen de leeftijd voor het minimumloon volwassenen worden verlaagd naar 21 jaar worden. Momenteel is het volwassenloon vanaf 23 jaar. Het minimum jeugdloon zal ook worden verhoogd.

Arbeidsongeschiktheid:

 • De WGA premie wordt gecombineerd, waardoor u slechts een premie gaat betalen. Controleer dit bij uw loonadministratie.
 • Het te laat aanvragen van een WIA-uitkering gaat er toe leiden dat de loondoorbetalingsplicht met twee jaar verlengd kan worden. Het is dus heel belangrijk dat uw werknemer tijdig een WIA-uitkering aanvraagt. Zit hier dus bovenop bij uw zieke werknemers.
 • Er ligt een voornemen van de minister om de toetsing door het UWV van de re-integratie aan te pakken. Hierbij is de minister voornemens om het UWV minder ruimte te geven en enkel de re-integratie te laten toetsen aan de hand van het plan van aanpak. Het UWV moet er hierbij van uitgaan dat de werkgever, werknemer en Arboarts het juiste inzicht hebben.

Einde arbeidsovereenkomst:

 • De maximale transitievergoeding is verhoogd van € 75.000,00 naar € 77.000,00. Indien een werknemer meer dan dit bedrag verdient op jaarbasis is de maximale vergoeding het bruto jaarsalaris, dit blijft ongewijzigd.

Overig:

 • De handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot januari 2018. ZZP’ers en opdrachtgevers krijgen tot januari 2018 geen boete opgelegd als zij niet voldoen aan de nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2018 kan dus een boete worden opgelegd als niet wordt gewerkt volgens de regels van de wet DBA. Als een opdrachtgever en/of ZZP’er bewust een schijnconstructie heeft opgezet gaat de belastingdienst wel handhaven vanaf mei 2017.

De AOW-leeftijd is per 1 januari verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jill Holterman via holterman@victoradvocaten.nl.

Deel:

Archief