Praktische gevolgen van het ‘nieuwe’ evenredigheidsbeginsel

Het kan niemand ontgaan zijn. Op 2 februari 2022 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak over het evenredigheidsbeginsel. Maar wat zijn daarvan nu concreet de gevolgen voor bestuursorganen? Betekent de uitspraak dat er een gloednieuw toetsingskader is ontstaan en dat bestuursorganen zich[…]

Lees meer
0
Checklist gesegmenteerde contracten Jeugdzorg

Een groot aantal gemeenten en jeugdzorgregio’s zijn hun nieuwe inkoop & aanbesteding aan het voorbereiden. Vanuit het ministerie en de VNG is daarbij in een aantal regio’s gratis ondersteuning verleend. Er is aangestuurd op het loslaten van sectorale of categorale contracten (bijv. ex-AWBX, ex-JO. ex-JGGZ) en het organiseren[…]

Lees meer
0
Verjaring van uw factuur

Zorg dat u uw onbetaalde facturen niet te lang laat liggen, deze zouden nog wel eens kunnen verjaren. Een factuur verjaart in principe vijf jaar na de dag dat de vordering opeisbaar is geworden, dus vijf jaar na de uiterste betaaldatum. Heeft u als zakelijke verkoper een product[…]

Lees meer
0
Taakgericht bekostigen: alleen onder duidelijke voorwaarden succesvol

Moeten we ‘voor” of tegen ‘tegen’ taakgericht bekostigen zijn? Allebei niet. Elke tijd, plaats en problematiek vraagt om een eigen model qua inkoop, bekostiging en toegang. En aangezien tijd, plaats en problematiek veranderen kunnen ook de benodigde modellen veranderen. In dat kader waren wij één van de eersten[…]

Lees meer
0
Aanpassing en verlenging NOW-regeling

De regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gewijzigd en zal worden verlengd. Wijziging NOW Voor de inmiddels ingevoerde wijziging gold dat als een bedrijf uit meerdere ondernemingen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, de omzetdaling van het hele concern werd aangehouden. Als een[…]

Lees meer
0
Risico’s van het niet tijdig, of niet op de juiste wijze opschorten van beslistermijnen

Begin april besteedde ik aandacht aan de juridische kaders die bestuursorganen in acht moeten nemen als zij beslistermijn niet dreigen te halen vanwege corona. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben zich recentelijk ook bezig gehouden met dit onderwerp. Uitkomst? Bestuursorganen: u bent[…]

Lees meer
0
NOW-regeling: vanaf 6 april 2020 aanvraag loonsubsidie

De NOW-regeling om werkgevers tegemoet te komen in de coronacrisis, is op 31 maart 2020 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee per 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen, naar rato van de[…]

Lees meer
0
ADVIES VOOR BESTUURSORGANEN Over de coronamaatregelen en de wettelijke beslistermijn

 Zoveel mogelijk mensen blijven vanwege de coronacrisis thuis. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor particulieren en ondernemers, maar ook voor overheden. Ook veel overheidstaken moeten voorlopig vanuit huis worden gedaan. Niet al het werk leent zich daar even goed voor. Desondanks moeten bestuursorganen zich aan de wettelijke beslistermijnen blijven[…]

Lees meer
0
Hoofdlijnen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een week geleden werd in verband met de coronacrisis een nieuwe tegemoetkomingsregeling, het Noodfonds Overbruggingsregeling Werkgelegenheid (NOW), aangekondigd. Deze regeling komt in plaats van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV). Vanwege de intrekking van de WTV moeten werkgevers het loon aan hun werknemers in principe volledig doorbetalen. Werkgevers kunnen op grond[…]

Lees meer
0
Regeling werktijdverkorting wordt ingetrokken

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 bekend gemaakt dat de regeling waarbij ontheffing van het verbod op werktijdverkorting (WTV) kan worden aangevraagd met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Dit is ingegeven door het enorme aantal ontheffingsaanvragen (78.000 tot nu toe), terwijl deze regeling is bedoeld voor circa 200[…]

Lees meer
0

Archief