Bestuursrecht > Victor Advocaten

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit tot het treffen van een individuele voorziening in het kader van de Wmo 2015 of een besluit tot het intrekken van een vergunning van een ambulancedienst.

Wettelijke bevoegdheidsgrondslag
Het bestuursrecht bepaalt hoe de overheid moet handelen. Elk besluit van de overheid moet berusten op een wettelijke bevoegdheidsgrondslag. De overheid mag niet in strijd handelen met de wettelijke grondslagen. Vaak komt het overheidsorgaan een (ruime mate van) discretionaire bevoegdheid toe (beleidsvrijheid). Beleidsvrijheid is de speelruimte binnen het wettelijk kader waarbinnen het bestuursorgaan beslissingen (besluiten) kan nemen.

Bezwaar- en beroepsprocedure
Betrokkenen (belanghebbenden) die het niet eens zijn met een overheidsbesluit kunnen binnen een wettelijke termijn in bezwaar tegen dat besluit. Het bezwaar richt zich dan tegen het primaire besluit. Het bestuursorgaan neemt dan een beslissing op bezwaar. Bent u het niets eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Vervolgens kunt u nog in hoger beroep indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank.

In het bestuursrecht gelden wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen. Deze termijnen zijn onverbiddelijk. Bent u te laat met uw bezwaar- of beroepsschrift, dan is de kans zeer groot dat uw bezwaar of beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het besluit staat dan vast.

Onze advocaten
Veel van onze activiteiten en expertises spelen zich af binnen het bestuursrechtelijk kader. Victor Advocaten is dan ook zeer ervaren binnen het bestuursrechtelijke domein. Geen bestuursrechtelijke procedure is ons onbekend.