Aanpassing en verlenging NOW-regeling

De regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gewijzigd en zal worden verlengd.

Wijziging NOW

Voor de inmiddels ingevoerde wijziging gold dat als een bedrijf uit meerdere ondernemingen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, de omzetdaling van het hele concern werd aangehouden. Als een concern als geheel minder dan 20 procent omzetdaling had, kwamen de afzonderlijke stilliggende ondernemingen van dat concern niet in aanmerking voor de loonkostensubsidie.

Op grond van de gewijzigde regeling geldt dat het ook voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk is dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden wel extra voorwaarden verbonden.

De voorwaarden om van de nieuwe regeling gebruik te kunnen maken zijn in de NOW opgenomen in een nieuw artikel 6a.

  • De subsidieaanvraag is gedaan na het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging. Aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van de wijziging komen hiervoor niet in aanmerking.
  • De werkmaatschappij heeft geen bedrijfsmatige activiteiten die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten, en is geen personeels-bv.
  • Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers sluit voorafgaand aan de subsidieaanvraag met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud. Hierbij wordt aangesloten bij de ‘belanghebbende verenigingen van werknemers’ in de zin van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Dit zullen veelal de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is op bedrijfs- dan wel sectorniveau. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
    Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de nieuwe regeling, moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Toekenning van bonussen aan overige personeelsleden zijn wel toegestaan.
    De andere werkmaatschappijen binnen een groep mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste kunnen gaan van de subsidie vragende werkmaatschappij. Hiermee wordt voorkomen dat de omzet van de rechtspersoon waarvoor subsidie wordt aangevraagd, kunstmatig laag wordt gehouden.
  • De omzetdaling van het concern in totaal moet minder dan 20% bedragen in de gekozen periode waarover de omzetdaling wordt berekend.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW
Transparantie over de besteding van publieke middelen is van groot belang. Door het indienen van het subsidieverzoek stemt een subsidieaanvrager in met het eventueel openbaar maken van informatie die hij heeft verstrekt aan UWV bij de aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier. Hierbij is ervoor gekozen alleen die gegevens te laten zien die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn.

Buitenlands rekeningnummer
Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands rekeningnummer aan te leveren.

Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie
De dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking wordt geaccepteerd.

De nieuwe regeling is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25372.html

Verlenging NOW-regeling

Minister Koolmees heeft onlangs aangekondigd dat de NOW-regeling wordt verlengd. De huidige regeling loopt eind mei 2020 af. De nieuwe regeling gaat er volgens minister Koolmees wel anders uitzien dan de huidige. De nu geldende ‘ontslagboete’ verdwijnt in het tweede pakket steunmaatregelen voor bedrijven.

Dat zorgt ervoor dat bedrijven in financiële nood straks wel werknemers kunnen ontslaan terwijl ze ook steun krijgen van de overheid, terwijl dat nu niet het geval is.

Minister Koolmees wil binnenkort duidelijkheid geven over de nieuwe NOW-regeling. Dan zal ook blijken of er nog andere voorwaarden of aanvullingen komen.

Als u hier vragen over heeft, kunt u mij bereiken per e-mail (haasdijk@victoradvocaten.nl) of telefonisch (0682888216).

 

Deel:

Archief